สหกิจศึกษา (โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)

ผลการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาทกล้ามเนื้อและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจากแรงภายนอกที่มีผลต่อความอ่อนตัว
จัดทำโดย : นายกาจฐิติ ศานติวรรธนะ
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของโรงภาพยนต์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
จัดทำโดย : นางสาวบุษยา นระพิมพ์
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของโรงภาพยนต์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
จัดทำโดย : นายวีระชัย กุลปราณีต
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

การลดค่าสูญเสียความหวานของกากหม้อกรอง (Belt Vacuum Press)
จัดทำโดย : นายสกลราช ศรีไชย
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : ฟิสิกส์

การออกแบบฐานรองรับน้ำจากอุปกรณ์ชำระล้างตาฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดจากการชะล้าง
จัดทำโดย : นางสาวอังคณา พิทักษ์
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการเด็กไทยรักการออกกำลังกาย
จัดทำโดย : นางสาวชญาทิพย์ ควบพิมาย
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ผลของการออกก าลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อร้อยละของไขมันในร่างกายของสมาชิก ธาดา สปอร์ต คอมเพล็กซ์
จัดทำโดย : นางสาวภัทราภรณ์ สุดเพราะ
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายด้วยคลาส J-SERIES ที่ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
จัดทำโดย : นางสาวนัทธมน นพประสิทธิ์
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

qr-codeความรู้พื้นฐานของพนักงานเซเว่น
จัดทำโดย : นางสาวสุดารัตน์ กั๊กสูงเนิน
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : การจัดการ

การจัดเก็บข้อมูลการส่งออกแป้งมันสำปะหลังเบื้องต้น
จัดทำโดย : นายณรงค์ศักดิ์ ด้วงตะกั่ว
ปีที่จัดทำ : 2/2562
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ