สหกิจศึกษา (โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)

การสร้างเครื่องมือเพื่อการรองรับมาตรฐาน Q-MARK สมุดคู่มือพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อ : กรณีศึกษา บริษัท พรจิรชาติ 45 จำกัด
จัดทำโดย : นางสาวศิริญญา ก้านแก้ว
ปีที่จัดทำ : 1/2566
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดเรียงสินค้าส าเร็จรูปบนพาเลทเพื่อลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ จ ากัด
จัดทำโดย : นางสาวอภิชญา อุยบอน
ปีที่จัดทำ : 1/2561
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อสังหาริมทรัพย์และการตลาดออนไลน์
จัดทำโดย : นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ
ปีที่จัดทำ : 1/2561
สาขาวิชา : การจัดการ

สคลับสบู่จากกากกาแฟ
จัดทำโดย : นางสาวอรรยา บุญหรั่ง
ปีที่จัดทำ : 1/2561
สาขาวิชา : การจัดการ

โครงการชั้นวางสินค้าสำหรับเดลิเวอรี่
จัดทำโดย : นางสาวชลิดาพร ธรรมประสิทธิ์
ปีที่จัดทำ : 1/2566
สาขาวิชา : การจัดการ

ตะกร้าเพิ่มพูนช่วยช็อปลดสุดคุ้ม
จัดทำโดย : นางสาวจีรนุช เปียนขุนทด
ปีที่จัดทำ : 1/2561
สาขาวิชา : การจัดการ

REUSE เพื่อคุณ(Coffee grounds reuse for you)
จัดทำโดย : นางสาวจณิตา สิงหล
ปีที่จัดทำ : 1/2561
สาขาวิชา : การจัดการ

การสร้างเครื่องมือนำเสนอข้อมูลการเดินรถเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน กรณีศึกษา สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ไอซีดี ลาดกระบัง
จัดทำโดย : นายเทิดเกียรติ ศรีวันทา
ปีที่จัดทำ : 1/2561
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าฝากส่ง กรณีศึกษา บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
จัดทำโดย : นางสาวณัฐญา สว่างจิตร์
ปีที่จัดทำ : 1/2566
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Google sheets ในการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อการขอรับรองมาตรฐาน Q - Mark กรณีศึกษา บริษัท พรจิรชาติ 45 จำกัด
จัดทำโดย : นางสาววิชชุตา สระเจริญ
ปีที่จัดทำ : 1/2561
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน