สหกิจศึกษา (โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)

การประเมินความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องสับซากไก่
จัดทำโดย : นางสาวสุวรรณี กะโห้
ปีที่จัดทำ : 2/2563
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปฎิบัติงานของช่างรังวัดโดยใช้กล้องประมวลผลรวมและเรียนรู้การใช้โปรแกรม DOLCAD ในการคำนวณ เพื่อจัดแผนผังที่ดิน
จัดทำโดย : นายไพสิฐ แซ่ลิ้ม
ปีที่จัดทำ : 2/2563
สาขาวิชา : เทคโนโลยีก่อสร้าง

การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี
จัดทำโดย : นายสมิทธิ์ วิทยวุฒิ
ปีที่จัดทำ : 2/2563
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
จัดทำโดย : นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์คำจันทร์
ปีที่จัดทำ : 2/2563
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการวงล้อสระมหาสนุกเสริมสร้างทักษะพัฒนาการการอ่าน
จัดทำโดย : นางสาวอารีญา ปุ๊กสันเทียะ
ปีที่จัดทำ : 2/2563
สาขาวิชา : ภาษาไทย

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิขของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมทางรถไฟ (ชุมชนเทพารักษ์ 5) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จัดทำโดย : นางสาวชิดชนก พิมสมาน
ปีที่จัดทำ : 1/2559
สาขาวิชา : การพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิขของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมทางรถไฟ (ชุมชนเทพารักษ์ 5) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จัดทำโดย : นางสาวชิดชนก พิมสมาน
ปีที่จัดทำ : 1/2559
สาขาวิชา : การพัฒนาสังคม

การศึกษาความชุกย้อนหลังของเชื้อพาร์โวไวรัสติดต่อในสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวชในช่วงเดือน มกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
จัดทำโดย : นายธนากร พลรักษา
ปีที่จัดทำ : 2/2563
สาขาวิชา : เทคนิคการสัตวแพทย์

การเกิดเนื้องอกบริเวณตำแหน่งของการฉีดยาในแมว
จัดทำโดย : นางสาวปิยาภรณ์ โคตรศรี
ปีที่จัดทำ : 2/2563
สาขาวิชา : เทคนิคการสัตวแพทย์

ปัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกออกกำลังกายในสถานประกอบการณ์ Z Fitness
จัดทำโดย : จ่าสิบเอกหญิง นภาพร ปักนอก
ปีที่จัดทำ : 2/2563
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย